ALPETROL
Alpetrol Sp. z o.o. częścią Grupy Kapitałowej ONICO S.A.
Klazuzula RODO

Klauzula informacyjna ogólna

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO") informujemy o tym, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alpetrol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-586), przy ulicy Flory 3/2. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: office@alpetrol.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Annę Walosińską. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod.onico@dpag.pl.  Do Inspektora Ochrony Danych można się zwracać ze wszelkimi sprawami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu
 • rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją z Panią/Panem zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ofertowania i nawiązywania kontaktów biznesowych (marketing bezpośredni), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione przepisami prawa do ich otrzymania. Dane mogą być również udostępniane lub powierzane innym podmiotom współpracującym, jeśli jest to niezbędne do realizacji zadań Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania umowy, przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe, a w przypadku dochodzenia roszczeń z zawartej umowy, do czasu ich przedawnienia. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w ramach marketingu bezpośredniego lub przedstawienia oferty handlowej, do czasu złożenia sprzeciwu. W ramach rekrutacji Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, przez maksymalnie 12 miesięcy.
 3. Posiada Pani/Pan prawo:
 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • Żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciwu ich przetwarzania, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator dopuszcza się nieprawidłowości w przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja zawartej z Administratorem umowy/wzięcia udziału w rekrutacji na dane stanowisko.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jeśli wynikać to będzie z realizowanej współpracy gospodarczej.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, to w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Alpetrol Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Flory 3 lok. 2, 00-586 Warszawa. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000447884, NIP 5472145843 z kapitałem zakładowym w całości opłaconym w wysokości 2.000.000 zł.
[wpgmza id="1"]
Design by KMProjekt.pl